Start  -   Status Forum  -   Deklaracja ideowa forum  -   Reprezentowane organizacje  -   Oświadczenia  -   List do Pani  -   Kontakt
Statut forum

STATUT
Stowarzyszenia FORUM KOBIET POLSKICH

Kobieta w Świecie Współczesnym


Forum Kobiet Polskich Kobieta w Świecie Współczesnym jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby rekomendowane przez organizacje, stowarzyszenia i ruchy, które w swoim programie deklarują chęć działania na rzecz tworzenia środowiska opiniotwórczego kobiet katolickich we wszystkich aspektach życia społecznego.

Rozdział l

Przepisy ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Forum Kobiet Polskich Kobieta w Świecie Współczesnym" i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu "Forum".

§ 2. Forum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3. Siedzibą Forum i jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Forum posiada osobowość prawną.

§ 5. Forum ma prawo używania odznak, pieczęci i sztandarów.

§ 6. Działalność Forum opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7. Forum w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, naukę Ojca Świętego Jana Pawła II i Kartę Praw Rodziny w duchu cywilizacji miłości, za cele swego działania uznaje:

1. tworzenie środowiska opiniotwórczego w sprawach dotyczących roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie, problemów rodziny, małżeństwa, wychowania, obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, obrony wartości religijnych i moralnych;

2. upowszechnianie opinii tegoż środowiska, tak aby była ona respektowana i realizowana przy tworzeniu prawa i funkcjonowaniu życia społecznego w Polsce;

§ 8. Forum realizuje swoje cele przez:

1. nagłaśnianie opinii zgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego w prasie, radiu, telewizji i innych środkach przekazu;

2. prowadzenie działalności formacyjnej, edukacyjnej i społecznej poprzez dyskusje, uchwały, oświadczenia, konferencje i publikacje;

3. wspieranie działalności wychowawczej, kształtowanie właściwej świadomości kobiet, aby akceptowały swoją kobiecość i macierzyństwo oraz realizowały troskę o człowieka w wymiarze społecznym;

4. kształtowanie świadomości komplementarnych ról kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie;

5. promowanie właściwych relacji międzyludzkich, opartych na zasadach cywilizacji miłości;

6. współpracę z organizacjami i ruchami o zbliżonych celach w kraju i za granicą.

Rozdział III

Członkowie. Ich Prawa i obowiązki

§ 9.1. Członkami Forum mogą być pełnoletni obywatele polscy na zasadach określonych w § 11 pkt 1 oraz cudzoziemcy pochodzenia polskiego na zasadach określonych w § 11 pkt 4, którzy chcą realizować cele Forum;

2. Członkowie Forum dzielą się na: Zwyczajnych, Honorowych i Wspierających.

§ 10. Forum może nadawać godność Członka Honorowego.

§ 11.1. Przyjmowanie Członków Zwyczajnych - obywateli polskich - następuje uchwałą Zarządu na podstawie wniosku kandydata, popartego przez rekomendującą organizację.

2. niezależnie od spełnienia wyżej wymienionych wymogów - zainteresowany jest zobowiązany złożyć pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Forum i pisemnie zaakceptować deklarację ideową Forum;

3. członkostwo wspierające powstaje z momentem podjęcia uchwały o przyjęciu przez Zarząd Forum po złożeniu stosownej deklaracji. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne;

4. cudzoziemcy pochodzenia polskiego również mogą być członkami wspierającymi Forum;

§ 12. Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:

1. postępowanie zgodne ze statutem, deklaracją ideową, regulaminami i uchwałami władz Forum;

2. branie czynnego udziału w pracach Forum;

3. regularne opłacanie składek.

§ 13. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. do biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Forum;

2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Forum.

§ 14. Członkowie Wspierający są uprawnieni do uczestniczenia w pracach Forum, nie posiadają jednak czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Forum i są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

§ 15. Członkostwo wygasa przez:

1. śmierć członka;

2. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi;

3. skreślenie na podstawie uchwały zarządu podjętej na wniosek organizacji wcześniej rekomendującej członka;

4. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek przez okres ponad 1 roku, mimo pisemnych upomnień;

5. wykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie z Forum.

§ 16. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.

§ 17. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek zarządu osobom fizycznym.

§ 18. Członek Honorowy ma prawo korzystania z urządzeń i świadczeń Forum dla realizacji celów określonych w statucie, jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 19. Członkostwo Honorowe wygasa przez:

1. dobrowolne zrzeczenie się;

2. pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Władze Forum

§ 20. Władzami Forum są:

1. Walne Zebranie członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna;

4. Sąd Koleżeński.

§ 21. Kadencja władz Forum wymienionych w pkt. 2, 3, 4 i 5 trwa trzy lata.

§ 22. Uchwały wybieralnych władz Forum zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

§ 23. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Forum.

§ 24. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków.

Rozdział V

Walne Zebranie

§ 25. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Forum i jest zwoływane nie rzadziej niż raz na rok.

§ 26. W Walnym Zebraniu udział biorą wszyscy Zwyczajni Członkowie Forum z głosem stanowiącym oraz Członkowie Honorowi i Wspierający z głosem doradczym. O miejscu i czasie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§.27. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

2. wybór władz Forum:

- Prezesa Forum,

- od 4 do 10 członków Zarządu,

- 3 członków Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców,

- 3 członków Sądu Koleżeńskiego i 2 zastępców.

3. określenie podstawowych wytycznych do programu działania Forum;

4. uchwalanie zmian statutu;

5. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego;

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie skreśleń i wykluczenia z Forum; 7. ustalanie wysokości składek;

8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Forum;

9. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego

Zebrania.

§ 28.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Forum.

2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku;

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że obecni podejmą uchwałę rozszerzającą w tej sprawie.

§ 29. Szczegółowy tryb zwoływania Walnych Zebrań Forum określa regulamin uchwalony przez Zarząd Forum.

§ 30. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji Prezesa, Zarząd funkcję tę powierza wiceprezesowi.

Rozdział VI

Zarząd

§ 31. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach dokonanych przez Walne Zebranie, Zarząd wybiera:

1. dwóch wiceprezesów;

2. Sekretarza;

3. Skarbnika;

W skład Zarządu jako jego Przewodniczący wchodzi Prezes Forum.

§ 32. Do zakresu działania Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą pracą Forum;

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

3. reprezentowanie Forum na zewnątrz;

4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Forum;

5. zwoływanie Walnego Zebrania,

6. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Forum;

7. przyjmowanie i skreślanie Członków;

8. uzupełnienie składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru;

9. powoływanie Rady Programowo-Konsultacyjnej w licznie 3 do 10 osób jako organu doradczego Forum.

§ 33. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub wiceprezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co kwartał, lub na wniosek 1/3 członków Zarządu.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 34. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. § 35. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Forum;

2. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu;

§ 36. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Forum.

Rozdział VIII

Sąd Koleżeński

§ 37. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. § 38. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

1. rozstrzyganie spraw członków dotyczących nie przestrzegania statutu, deklaracji ideowej, regulaminu i uchwał władz Forum;

2. rozpatrywanie skarg członków o naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego;

3. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum.

§ 39. Sąd Koleżeński może stosować następujące środki oddziaływania:

1. upomnienie;

2. naganę;

3. wykluczenie z Forum.

§ 40. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania od daty otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania w tym zakresie jest ostateczna.

§ 41. Działalność Sądu Koleżeńskiego opiera się na regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie.

Rozdział IX.

Majątek Forum

§ 42. Majątek Forum stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 43. Do realizacji zadań statutowych Forum posiada fundusze, które składają się z:

1. składek członkowskich;

2. wpływów z działalności statutowej;

3. dotacji;

4. darowizn, spadków i zapisów.

§ 44. Majątek Forum może się również składać z dochodów z majątku Forum.

§ 45. Forum, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 46. Forum może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Forum służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 47. Forum może otrzymywać dotacje według zasad określonych przepisami prawa.

§ 48. Zobowiązania majątkowe Forum oraz dokumenty wiążące Forum pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Forum Prezes Forum i Skarbnik lub Prezes Forum i Sekretarz. Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie uchwały Zarządu, dotyczy to również spraw określonych w § 45.

Rozdział X

§ 49. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Forum, w drugim terminie większością co najmniej 2/3 obecnych członków Forum.

§ 51. Rozwiązanie Forum może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Forum; w drugim terminie większością 3/4 obecnych członków Forum.

§ 52. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Forum, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Forum i powołuje likwidatora.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 53. W przypadkach nie objętych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Polecamy również: